16.02.2022

Implementeringen av EU:s mobilitetspaket för vägtransporter innebär förändringar i branschen

 

Implementeringen av regelverket i EU:s mobilitetspaket påverkar transportbranschen.

EU:s mobilitetspaket i ett nötskal

 

EU:s mobilitetspaket för vägtransporter godkändes den 20:e augusti 2020 i EU:s beslutande organ. Syftet med lagpaketet är bland annat att förenhetliga konkurrensförutsättningarna i transportbranschen, bekämpa grå ekonomi samt att förenhetliga lönenivån, förbättra socialskyddet och arbetsvillkoren för chaufförer.

Mobilitetspaketet implementeras i etapper och har delvis trätt i kraft redan 2020. Följande bestämmelser har redan implementerats:

 

Chauffören får inte tillbringa veckovilan (45h) i lastbilens hytt. Ifall veckovilan inte tillbringas på hemorten skall arbetsgivaren ordna logi.

 

Chauffören ska ges möjlighet att återvända till sitt hemland var 3:e till 4:e vecka.

 

De förändringar som trädde i kraft 02.02.2022 är mer omfattande:

 

Utpostering av chaufförer bör ske från de länder där den chauffören är verksam. Arbetsgivaren ska bland annat ange start- och slutdatum för uppdraget i respektive land. Alla uppgifter måste registreras i IMI (informationssystemet för den inre marknaden)

 

Transportföretagen måste betala chaufförerna minst den fulla minimilön som gäller i varje medlemsstat under hela deras anställningstid.

 

Gränsövergångar ska registreras i digitala färdskrivare.

 

Chaufförernas löner kommer att omfattas av dokumentationskrav samt manuell registrering i IMI tills den nya digitala enheten ersätter den manuella processen.

 

Transportörer måste kunna visa att de är verksamma i den medlemsstat där de är etablerade.

 

När antalet tillåtna cabotagetransporter som är högst tre stycken under en sjudagarsperiod är förbrukad hänvisas den berörda chauffören att lämna det land där cabotageverksamheten ägt rum för en så kallad avkylningsperiod, som ska vara minst fyra dagar innan återkomst.

 

Fordonet måste återvända var 8:e vecka till landet där det är registrerat (Gäller från 21.02.2022)

 

Polen har i samband med detta också gjort förändringar i skattesystemet vilket leder till högre socialkostnader för chaufförer i internationell trafik.

Mellan åren 2023 och 2025 implementeras den sista delen av rörlighetspaketet då andra generationens digitala färdskrivare introduceras.

 

Mobilitetspaketets inverkan

 

Ahola Transport välkomnar dessa initiativ för att förbättra arbetsförhållanden i branschen. Våra leverantörer och chaufförer är våra viktigaste resurser och vi vill göra allt vi kan för att de ska ha goda arbetsförhållanden.

Implementeringen av dessa förändringar kommer dock att innebära att priserna på transporter stiger då kostnaderna och det administrativa arbetet ökar. Branschen lider sedan tidigare även av chaufförsbrist och global komponentbrist vilket ytterligare komplicerar situationen.

Den lokala lagstiftningen gällande mobilitetspaketet i diverse EU-länder är ännu inte implementerad och det är därför svårt att ännu bedöma hur stor inverkan blir på de olika marknadsområdena. Vi följer noggrant med utvecklingen och informerar våra kunder vartefter situationen utvecklas.

 

Din kontaktperson hos Ahola Transport hjälper dig gärna i alla frågor gällande dina transporter.

 

Via dessa länkar kan du läsa mer om mobilitetspaketet:

 

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/mobilitetspaketet/

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i_en

https://www.etf-europe.org/activity/mobility-package-next-steps/

https://www.irumobilitypackages.org/