31.12.2022

Stora kunder och ett steg närmare den gröna omställningen

Åke Nyblom

Åke Nyblom, vd Ahola Transport

De stigande energipriserna och bristen på komponenter var en utmaning för Ahola Transport under 2022. Samtidigt fick vi några större kunder och upplevde höga transportvolymer.

2022 var ett exceptionellt år i många avseenden och inom alla sektorer. De stigande energipriserna accelererade i samband med krigsutbrottet i Ukraina, och detta hade stor inverkan på logistikbranschen. Vi var tvungna att snabbt reagera på situationen och se över vår prissättningspolicy. Ytterligare en faktor som ökade trycket på prishöjningar var rörlighetspaketet, som syftade till att harmonisera lönerna inom EU, och detta resulterade i ett antal höjningar av förarnas löner.

Under årets lopp blev komponentbristen alltmer akut, och detta ledde till kapacitetsbrist. Till exempel var leveranstiden för nya lastbilar och släpvagnar mycket lång, vilket ledde till att det rådde brist på transportfordon. Samtidigt förvärrades bristen på förare ytterligare, eftersom sjukfrånvaron fortsatt var hög i spåren av coronapandemin.

Den globala politiska situationen orsakade också förändringar i varuflöden och -balanser. Importen till östra Finland minskade t.ex. kraftigt, eftersom transittrafiken österut upphörde på grund av sanktionerna.

 

 Vi fokuserade på förarnas välbefinnande

 

Bristen på förare har under en längre tid varit ett av de största problemen för logistikbranschen. För att ta reda på orsakerna bakom bristen genomförde vi en bred undersökning bland våra förare om hur det är att arbeta som just förare.

Vi använde resultaten från undersökningen för att utveckla vår verksamhet. På vår anläggning i Naantali byggde vi nya sociala utrymmen för förarna, med bland annat automatiska duschar och viloplatser. I samarbete med vår leverantör av företagshälsovård har vi planerat ett utomhusgym för förarna, vilket ska främja deras välbefinnande. Vi erbjöd också våra förare skräddarsytt stöd inom psykisk hälsa. Varje Ahola-förare har nu möjlighet att ha konfidentiella samtal med en utbildad terapeut.

Dessutom har vi gjort ansträngningar för att öka arbetssäkerheten genom att införa automatiska däckinspektioner. När det gäller körningen har vi inför en “Ring upp”-funktion som förbättrar tillgängligheten. Vi har också fortsatt med vår miljövänliga körstil och till exempel infört belöningar för gott samarbete.

 

Året bjöd på några stora kunder

 

Trots branschens många utmaningar, var 2022 ett mycket framgångsrikt år för Ahola Transport. Vi upplevde en hög transportvolym, och vår kundsituation var god. Ahola Transport valdes till året transportleverantör av Gigantti. Vi har också slutit ett stort avtal med Jysk och lanserat en ny inbyggd gaffeltruck för lossning av gods.

I Sverige säkrade vi ett stort kontrakt med Scania för hanteringen av deras inkommande logistik. I Nykvarn har vi byggt en ny hall för sortering av varor och leveranser direkt till produktionen. I Nykvarn använder vi en eldriven lastbil.

 

Vi tog ett steg närmare den gröna omställningen

 

Vårt samarbete med Scania kräver stora investeringar i personal och utrustning. Introduktionen av en ny eldriven lastbil ställde sina egna krav på infrastrukturen, och vi får nu ett utmärkt tillfälle att lära oss morgondagens nya metoder.

I den gröna omställningen kommer gasdrivna lastbilar också att spela en viktig roll, särskilt under övergångsperioden. Vi har börjat använda vår första gasdrivna lastbil och genomför tester för att se vilka krav detta kommer ställa på t.ex. transportplanering och tankning. En andra gasbil, samt vår första släpvagn med e-axel, har redan beställts.

Vårt fokus på miljö, personalens välbefinnande på jobbet och att göra branschen mer attraktiv spelade en viktig roll under 2022, och vi kommer att fortsätta att fokusera på dessa teman även i år.

 

Vi har börjat använda vår första gasdrivna lastbil och genomför tester för att se vilka krav detta kommer ställa på t.ex. transportplanering och tankning.

 

Ahola Transport under 2022

 

GODSTON 1,6 mn
ANTAL SÄNDNINGAR 140 000
FORDON PÅ VÄGEN 500
ANTAL SKEPPSAVGÅNGAR 43 300
KÖRDA KILOMETER 39 311 000 km
NÖJDHET BLAND ANSTÄLLDA 8,2/10