VILL DU VARA MED?

Policy för Oyj Ahola Transport Abp:s informationsgivning

Oyj Ahola Transport Abp (hädanefter ”Ahola Transport” eller ”Bolaget”) följer i sin informationsgivning EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), Finlands värdepappersmarknadslag, informationsskyldigheten för bolag listade på marknadsplatsen First North enligt reglerna i First North Nordic Rulebook samt Bolagets interna förvaltnings- och verksamhetsriktlinjer.

Målet med Ahola Transports kommunikation är att säkerställa att alla marknadsparter samtidigt och utan dröjsmål får tillgång till tillräcklig, tillförlitlig, relevant och konsekvent information om Bolaget och dess verksamhet, strategi, målsättningar, ekonomiska resultat samt alla övriga aspekter som påverkar värdet på värdepapper emitterade av Bolaget.

Ahola Transport förbinder sig till följande huvudprinciper i sin informationsgivning:
• Informationsgivningen är opartisk, konsekvent, regelbunden och transparent.
• Informationen som offentliggörs är korrekt, tillförlitlig och betydelsefull.
• Väsentlig information offentliggörs utan onödigt dröjsmål och hålls lättillgänglig för
investerare, marknadsparter och Bolagets intressenter.

Bolagets styrelse godkänner och bekräftar informationspolicyn som gäller inom Bolaget. Verkställande direktören och ekonomidirektören ansvarar för att informationspolicyn följs i praktiken och för publicering av meddelanden. Bolagets styrelse godkänner meddelanden som
publiceras inom ramen för den regelbundna och fortlöpande informationsskyldigheten. Styrelseordföranden, eller vid ordförandens frånvaro ekonomidirektören, samt Bolagets Certified Adviser granskar och godkänner bolags- och pressmeddelanden innan de publiceras.

Informationskanaler och Bolagets representanter gentemot medier

Bolagets börsinformation publiceras främst via informationssystemet på Nasdaq Helsinki och via Bolagets webbplats (www.aholatransport.com). Bolaget publicerar alla meddelanden på finska och svenska. Informationen lämnas samtidigt till Bolagets Certified Adviser och Börsen och görs tillgänglig på Bolagets webbplats utan dröjsmål. Informationen finns tillgänglig på Bolagets webbplats i fem års tid från den ursprungliga publiceringsdagen. Betydande förändringar som rör
publicerade uppgifter offentliggörs utan onödigt dröjsmål och publiceras på samma sätt som de ursprungliga uppgifterna.

Endast följande personer får göra uttalanden om Bolaget i Bolagets namn:
• Bolagets verkställande direktör och styrelseordförande kan göra uttalanden i alla frågor som rör Bolaget. Verkställande direktören kommenterar dock inte frågor som rör styrelsen, som representeras av styrelseordföranden.
• Frågor som rör bolagets strategi och ekonomiska mål samt deras utveckling kommenteras endast av verkställande direktören, ekonomidirektören och styrelseordföranden.
• Verkställande direktörerna för Oy AT Special Transport Ab och Oy Attracs Ab kan uttala sig
om frågor som rör deras egna tjänster och produkter.

Styrelseordföranden och verkställande direktören ansvarar för Bolagets medierelationer. Bolaget kan arrangera möten och evenemang för medier, investerare och analytiker. Inbjudningar till dessa publiceras på Bolagets webbplats eller skickas personligen till de inbjudna. Presentationsmaterial som används på investerarmöten, resultatpresentationer och motsvarande evenemang görs
tillgängliga på Bolagets webbplats senast efter evenemangets slut.

Bolagets ambition är att dess representanter så snart som möjligt ska vara tillgängliga för att svara på frågor från analytiker, medier och andra aktörer. Diskussioner med analytiker, medier och andra aktörer bygger på marknadsinformation som tidigare publicerats av Ahola Transport eller som i övrigt finns allmänt tillgänglig.

Sociala medier används aldrig som primär kommunikationskanal för information som omfattas av informationsskyldigheten. Sociala medier används för att komplettera andra kanaler och för att vidarebefordra information som redan publicerats genom officiella kanaler.

Regelbunden informationsskyldighet, offentliggörande av insiderinformation och annan fortlöpande informationsskyldighet

Regelbunden informationsskyldighet

Efter att bokslutet har godkänts av Bolagets styrelse publicerar Bolaget utan dröjsmål enbokslutskommuniké, dock senast två månader efter räkenskapsperiodens utgång. Bokslutsuppgifterna offentliggörs internt och externt först efter att en bokslutskommuniké med samma uppgifter har publicerats i form av ett bolagsmeddelande. Bolaget publicerar en halvårsrapport utan onödigt dröjsmål efter att den har godkänts av Bolagets styrelse, dock senast två månader efter rapportperiodens utgång.

Bolaget publicerar sin årsberättelse och sitt bokslut minst tre veckor före Bolagets ordinarie bolagsstämma. Årsberättelsen inkluderar uppgifter om väsentliga händelser under räkenskapsåret, aktieägare, aktiekapital och ekonomiska nyckeltal samt verkställande direktörens översikt och styrelsens verksamhetsberättelse.

Offentliggörande av insiderinformation och uppskjutande av offentliggörandet

Bolaget offentliggör så snart som möjligt insiderinformation som rör Bolaget på ett sätt som ger
allmänheten snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt
bedömning i rätt tid. Bolaget informerar om förändringar av redan publicerade uppgifter som
kommer till Bolagets kännedom så snart som möjligt.

Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.

Offentliggörande av insiderinformation kan skjutas upp om följande villkor är uppfyllda:
1. omedelbart offentliggörande av informationen skulle sannolikt skada Ahola Transports
legitima intressen;
2. det inte är sannolikt att uppskjutandet vilseleder allmänheten; och
3. Ahola Transport kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Om villkoren för uppskjutande uppfylls fattar Bolaget ett beslut om att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation. Samtidigt upprättas en insiderförteckning för informationen i fråga. Uppskjutandebeslutet motiveras och bevaras i fem (5) år. Bolaget underrättar omedelbart börsen och sin Certified Adviser om beslutet att skjuta upp offentliggörandet.

Efter uppskjutandebeslutet säkerställer Bolaget att samtliga villkor för uppskjutandet uppfylls fram till dess att insiderinformationen offentliggörs eller projektet i fråga löpt ut. När den uppskjutna informationen offentliggörs underrättar Bolaget utan dröjsmål Finansinspektionen om uppskjutandet.

Övrig fortlöpande informationsskyldighet

Bolaget offentliggör följande uppgifter oavsett om de inkluderar insiderinformation eller inte:
• transaktioner mellan Bolaget och dess närstående som inte ingår den ordinarie
affärsverksamheten, med undantag för transaktioner som uppenbart är av mindre betydelse
• kallelser till bolagsstämmor och beslut på bolagsstämmor
• förändringar i styrelsens och koncernledningens sammansättning och revisorsbyten
• byte av Certified Adviser
• betydande utnämningar och förändringar i organisationen
• förändringar av bolagsordningen och aktiekapitalet
• emission av nya aktier och införande av aktiebaserade incitamentsprogram
• revisionsberättelser som avviker från standardutformningen eller som innehåller
anmärkningar eller kompletterande uppgifter
• andra väsentliga frågor som påverkar affärsverksamheten och övriga frågor enligt de
gällande reglerna i First North Nordic Rulebook.

Ledningens transaktioner

Personer i ledande ställning inom Bolaget och dem närstående personer ska anmäla transaktioner med Bolagets värdepapper till Bolaget och Finansinspektionen senast inom tre (3) vardagar från att transaktionen genomförts. Bolaget offentliggör anmälningar från ledningen och deras närstående enligt rutinerna för bolagsmeddelanden utan dröjsmål och senast inom tre (3) vardagar från transaktionens genomförande.

Tyst period

Regelbundna finansiella rapporter föregås av en s.k. tyst period, under vilken Bolaget inte kommenterar Bolagets ekonomiska ställning, marknad eller framtidsutsikter. Under den tysta perioden träffar personer i Bolagets högsta ledningen inte investerare, analytiker eller andra marknadsaktörer och ger inga intervjuer om Bolagets ekonomiska ställning eller allmänna synpunkter. Den tysta perioden börjar 30 dagar före offentliggörandet av följande halvårsrapport eller bokslutskommuniké. Under den tysta perioden är handel med Bolagets värdepapper förbjuden för insiders.

Vinstvarning

Om bolaget gett ut prognoser om resultatet eller omsättningen och upptäcker att omständigheterna förändrats i den omfattning att resultatet eller omsättningen väntas avvika betydligt från prognosen kommer Bolaget utan dröjsmål att offentliggöra information om detta i form av en vinstvarning.

Rykten och informationsläckor

Bolaget kommenterar inte eventuella rykten på marknaden, aktiekursens utveckling, transaktioner genomförda av konkurrenter eller kunder eller bedömningar från analytiker, såvida det inte är nödvändigt för att korrigera uppenbart felaktiga uppgifter om Bolagets verksamhet som kan påverka värdet på Bolagets aktie. Bolaget tar inte ställning till eventuella pågående affärstransaktioner. Om information som potentiellt kan påverka Bolagets aktiekurs sprids utanför Bolaget, kommer Bolaget efter att informationsläckan kommit till Bolagets kännedom att utan dröjsmål publicera ett bolagsmeddelande om saken.

Krissituationer

Bolaget har en kriskommunikationsplan för att säkerställa en störningsfri kommunikation under eventuella krissituationer. Beroende på krisens omfattning och karaktär kan styrelseordföranden utse en krishanteringsgrupp för att hantera situationen och kommunikationen.

Pressmeddelanden

Bolaget publicerar pressmeddelanden om väsentliga händelser som rör affärsverksamheten. Pressmeddelanden används vid händelser som inte uppfyller kriterierna för ett bolagsmeddelande, men som Bolaget bedömer vara intressanta för intressenterna. Bolaget kan med pressmeddelanden informera om relevanta händelser för företag av betydelse för Bolagets verksamhet, som är föremål
för handel på Ahola Transports marknadsplats.