ALLTID TILLGÄNGLIG.

Sekretesspolicy för vårt nyhetsbrev

Enligt databeskrivningsförordningen är den registeransvarige skyldig att informera de registrerade på ett tydligt sätt. Detta dokument uppfyller informationskravet.

1. REGISTRETS ÄGARE

Oyj Ahola Transport Abp

Kontaktinformation 
Indolavägen 33
67701 Karleby

Kontaktuppgifter för ärenden gällande register

Jimmy Ahola
Indolavägen 33 
67701 Karleby
+358 44 4494 265
jimmy.ahola@aholatransport.com

Kontaktuppgifterna för den dataskyddsansvarige:

Tiina Ahola

Tiina Ahola 
Indolavägen 33 
67701 Karleby
+358 400 956 130
tiina.ahola@aholatransport.com

2. REGISTRERADE

Registret har kunder, potentiella kunder och prenumeranter på vårt nyhetsbrev.

3. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi håller registret för att kunna kommunicera med de registrerade om kampanjerna, nyheterna och aktuella marknadsförändringar.

Användning av personuppgifter och registrering

Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, vilka är följande:

4. PERSONUPPGIFTER LAGRADE I REGISTRET

Nyhetsbrevs registret innehåller följande information:

Kontaktuppgifter

5. REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Den registrerade användaren har följande rättigheter och ansökningar om tillgång måste lämnas in till juuso.savolainen@aholatransport.com

Inspektions rättighet

Den registrerade kan kontrollera den personliga informationen vi har lagrat.

Rätten att rätta till information

Den registrerad kan begära att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter om honom eller henne.

Du måste skicka förfrågningar om dina rättigheter skriftligen eller via e-post.

Rätten att motstå

En registrerad person kan göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om han / hon anser att personuppgifter har behandlats olagligen.

Direkt marknadsföringsförbud

Den registrerade har rätt att neka tillgång till data för direktmarknadsföring.

Rätt för radering av uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter raderas om databehandling inte är nödvändig. Vi behandlar en begäran om borttagning, varefter vi antingen raderar informationen eller vi ger en motiverad anledning till att data inte kan raderas.

Det bör noteras att administratören för registret kan ha lagstadgade eller andra rättigheter för att inte ta bort den begärda informationen. Administratören är skyldig att hålla bokföringen i enlighet med redovisningslagen (kapitel 2, avsnitt 10) under en tidsperiod (tio år). Därför kan bokföring inte tas bort innan tidsfristen löper ut.

Återkallande av samtycke

Om behandling av personuppgifter om registret enbart bygger på samtycke, och inte till exempel. kundrelation eller medlemskap, kan registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerad kan överklaga beslutet till dataskyddsansvarig

Den registrerad har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av kontroversiella uppgifter tills ärendet har fått en lösning.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsansvarig emot ett klagomål om han/hon känner att vi bryter nuvarande dataskyddslagstiftningen i hanteringen av personuppgifter.

Kontaktuppgifter för datatillsynsmannen: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. REGELBUNDNA INFORMATIONSKÄLLOR

Information till vårt nyhetsbrev får man regelbundet via de olika kanaler: (antingen på en webbplats eller på en kampanjsida, på en landnings sida där man fyller i ett formulär eller på sociala medier via olika publikationer)

7. REGELBUNDNA ÖVERLÄMNING AV INFORMATION

Information kommer inte att offentliggöras för marknadsföringsändamål utanför företaget Oyj Ahola Transport Abp.

Vi använder ett nyhetsbrevsprogramm:

Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer lagar om integritet. Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer:

(Programmet är godkänt av EU med Privacy Shield Mailchimp-servrar är utanför EU)

Överföring av data utanför EU

Information överförs normalt utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När data överförs utanför EU och EES, kommer vi att säkerställa en säker skyddsnivå för personuppgifter, bland annat genom att godkänna sekretess och behandling av personuppgifter enligt lag.

8. BEHANDLINGSTID

Dina uppgifter kommer att lagras så länge du registrerar dig som vill lämna listan.

9. PERSONUPPGIFTERNAS HANTERARE

Personlig information om nyhetsbrevet hanteras av Oyj Ahola Transport Abp Marketing Team. Personuppgifterna upprätthålls av Juuso Savolainen. Övriga teammedlemmar har inte tillgång till registret.

Den registeransvarige och hans personal hanterar personuppgifter. Vi kan också lämna ut behandlingen av personuppgifter till en tredje part och garanterar därigenom avtalsbestämmelserna om att personuppgifter kommer att behandlas enligt gällande lagstiftning om dataskydd och på annat sätt korrekt.

10. AUTOMATISK BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

Vi använder inte data för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

11. ÄNDRING AV SEKRETESSPOLICYN

Vi försöker kontinuerligt utveckla våra tjänster och därför förbehåller vi oss rätten att ändra denna sekretesspolicy genom att anmäla oss på den här sidan.