HALUATKO MUKAAN?

Oyj Ahola Transport Abp:n tiedonantopolitiikka

Oyj Ahola Transport Abp (jäljempänä ”Ahola Transport” tai ”Yhtiö”) noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), arvopaperimarkkinalakia, First North-markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään First North Nordic Rulebook-säännöissä sekä Yhtiön sisäisissä hallinto- ja toimintaohjeissa.

Ahola Transportin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on viipymättä ja samanaikaisesti käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota Yhtiöstä ja sen toiminnasta, strategiasta, tavoitteista, taloudellisesta suorituskyvystä sekä kaikista muista Yhtiön liikkeeseen laskeman arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista.

Ahola Transport on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:
• Tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää.
• Julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä.
• Olennaiset tiedot julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja Yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Yhtiön hallitus hyväksyy ja vahvistaa Yhtiössä noudatettavan tiedonantopolitiikan. Vastuu tiedonantopolitiikan käytännön toteuttamisesta ja tiedotteiden julkistamisesta on toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla. Yhtiön hallitus hyväksyy säännöllisen ja jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat julkistettavat tiedotteet. Hallituksen puheenjohtaja, tai hänen poissa ollessa talousjohtaja, ja Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja tarkastavat ja hyväksyvät yhtiö- ja lehdistötiedotteet ennen niiden julkistamista.

Tiedotuskanavat ja Yhtiön edustaminen mediassa

Yhtiön pörssitiedottaminen tapahtuu pääasiassa Nasdaq Helsingin tiedottamisjärjestelmän sekä Yhtiön verkkosivujen (www.aholatransport.com) kautta. Yhtiö julkaisee kaikki tiedotteensa suomen ja ruotsin kielellä. Tieto annetaan samanaikaisesti Hyväksytylle Neuvonantajalle ja Pörssille, ja se asetetaan saataville Yhtiön verkkosivuille viipymättä. Tiedot pidetään saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viiden vuoden ajan alkuperäisestä julkistamispäivästä lähtien. Merkittävät muutokset julkistettuun tietoon julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä, ja muutos julkistetaan samalla tavalla kuin alkuperäinen tieto.

Vain seuraavat nimetyt henkilöt voivat antaa Yhtiöön liittyviä julkisia lausuntoja Yhtiön nimissä:
• Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja voivat antaa lausuntoja kaikissa Yhtiötäkoskevissa asioissa. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan kommentoi Yhtiön hallitusta koskeviaasioita, vaan hallitusta edustaa hallituksen puheenjohtaja.
• Yhtiön strategiaa, tulosta, taloudellisia tavoitteita ja niiden kehitystä voivat kommentoida ainoastaan toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
• Oy AT Special Transport Ab:n ja Oy Attracs Ab :n toimitusjohtajat voivat antaa lausuntoja oman liiketoimintaansa palveluita ja tuotteita koskevissa asioissa.

Yhtiön mediasuhteista vastaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Yhtiö voi järjestää tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin kutsutaan etukäteen
Yhtiön verkkosivuilla julkaistavalla tai henkilökohtaisesti lähetetyllä kutsulla. Sijoittajatapaamisissa, tulosjulkistuksissa tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa käytettävä esitysmateriaali on saatavilla viimeistään tilaisuuden tai tapahtuman jälkeen Yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiö pyrkii siihen, että sen edustaja on mahdollisimman pian tavoitettavissa vastaamaan analyytikkojen, tiedotusvälineiden ja muiden tahojen tiedusteluihin. Keskustelut analyytikkojen, tiedotusvälineiden ja muiden tahojen kanssa perustuvat Ahola Transportin aiemmin julkaisemaan tai muuten yleisesti saatavilla olevaan markkinatietoon.

Sosiaalinen media ei koskaan ole ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta. Sosiaalisen median rooli on tukea muita kanavia ja jakaa virallisissa kanavissa julkaistua tietoa edelleen.

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus, sisäpiiritiedon julkistaminen ja muu jatkuva tiedonantovelvollisuus

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Yhtiö julkistaa tilinpäätöstiedotteen ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä lukien. Tilinpäätöstiedot julkistetaan sisäisesti ja ulkoisesti vasta, kun samat tiedot sisältävä tilinpäätöstiedote on julkistettu yhtiötiedotteena. Puolivuotiskatsaus julkistetaan ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt sen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua katsauskauden päättymisestä.

Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen ja varsinaisen tilinpäätöksen viimeistään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuosikertomus sisältää tietoja raportointivuoden keskeisistä tapahtumista, osakkeenomistajista, osakepääomista ja taloudellisista tunnusluvuista sekä toimitusjohtajan katsauksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon siten, että yleisöllä on tietoon nopea ja tasapuolinen pääsy, ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Yhtiö tiedottaa jo julkistettuun tietoon tulleen merkittävän muutoksen mahdollisimman pian.

Sisäpiiritieto on luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Sisäpiiritiedon julkistamista voidaan lykätä seuraavien edellytysten täyttyessä:
1. tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Ahola Transportin oikeutetut edut;
2. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
3. Ahola Transport pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Mikäli edellytykset lykkäyspäätökselle täyttyvät, Yhtiössä tehdään päätös sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä. Samassa yhteydessä perustetaan kyseistä tietoa koskeva sisäpiiriluettelo. Päätös lykkäämisestä perustellaan ja se säilytetään viisi (5) vuotta. Yhtiö ilmoittaa välittömästi pörssille sekä Hyväksytylle Neuvonantajalle päätöksestään lykätä tiedon julkistamista.

Lykkäämispäätöksen jälkeen Yhtiö varmistaa kaikkien lykkäämisedellytysten täyttymisestä siihen saakka, kunnes sisäpiiritieto on julkistettu tai kyseinen hanke on rauennut. Kun Yhtiö julkistaa lykätyn tiedon, julkistamisen lykkäämisestä ilmoitetaan viipymättä Finanssivalvonnalle.

Muu jatkuva tiedonantovelvollisuus

Yhtiö julkistaa seuraavat tiedot riippumatta siitä, sisältävätkö ne sisäpiiritietoa vai eivät:
• muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat liiketoimet Yhtiön ja sen lähipiirin välillä, ellei liiketoimi ole ilmeisen vähämerkityksellinen
• yhtiökokouskutsut ja yhtiökokousten päätökset
• muutokset hallituksen ja konsernijohtoryhmän kokoonpanoissa sekä tilintarkastajissa
• Hyväksytyn Neuvonantajan vaihtuminen
• merkittävät nimitykset ja muutokset organisaatiossa
• yhtiöjärjestyksen muutokset ja osakepääoman muutos
• uusien osakkeiden tarjoaminen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttöönotto
• muu kuin vakiomuotoinen sekä huomautuksia tai lisätietoja sisältävä tilintarkastuskertomus
• muut liiketoimintaan vaikuttavat tärkeät asiat ja muut kulloinkin First North Nordic Rulebook-sääntöjen mukaiset asiat

Johdon liiketoimet

Yhtiön johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin on ilmoitettava Yhtiön arvopapereilla tekemänsä liiketoimet Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa liiketoimen toteutumisesta. Yhtiö julkistaa johdon ja lähipiirin antamat ilmoitukset yhtiötiedotetta vastaavalla tavalla viipymättä, viimeistään kolmen (3) arkipäivän kuluessa, liiketoimen suorittamisesta.

Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää ns. hiljainen jakso, jonka aikana Yhtiö ei anna Yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana Yhtiön ylimmän johdon edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita, eivätkä anna haastatteluja koskien Yhtiön taloudellista tilaa tai yleisiä näkemyksiä. Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen seuraavan puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistuspäivää. Hiljaisen jakson aikana kaupankäynti Yhtiön arvopapereilla on sisäpiiriläisten osalta kielletty.

Tulosvaroitus

Kun Yhtiö on julkistanut tulosta tai liikevaihtoa koskevan ennusteen ja havaitsee olosuhteiden muuttuneen siinä määrin, että tuloksen tai liikevaihdon uskotaan poikkeavan olennaisesti ennusteesta, Yhtiö julkistaa tällaisen tiedon eli tulosvaroituksen viipymättä yhtiötiedotteena.

Huhut ja tietovuodot

Yhtiö ei kommentoi markkinoilla mahdollisesti esiintyviä huhuja, osakkeen hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia taikka analyytikoiden arvioita, ellei se ole välttämätöntä sellaisten Yhtiön toimintaa koskevien selvästi virheellisten tietojen korjaamiseksi, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö ei ota kantaa mahdollisiin keskeneräisiin liiketoimiin. Mikäli Yhtiön osakkeen hintaan mahdollisesti vaikuttavia tietoja vuotaa Yhtiön ulkopuolelle, Yhtiö julkistaa asiasta yhtiötiedotteen viipymättä asian tultua Yhtiön tietoon.

Kriisitilanteet

Yhtiöllä on kriisitilanteiden varalle erillinen kriisiviestintäsuunnitelma, jonka avulla Yhtiö pyrkii varmistamaan viestinnän häiriöttömän toiminnan mahdollisissa kriisitilanteissa. Kriisin laajuuden ja luonteen mukaan Yhtiön hallituksen puheenjohtaja nimeää kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja viestintää.

Lehdistötiedotteet

Yhtiö julkistaa lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa koskevia merkittäviä tapahtumia. Lehdistötiedotteilla julkaistaan asioita, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteerejä, mutta jotka Yhtiö arvioi kiinnostavan sidosryhmiä. Yhtiö voi julkistaa lehdistötiedotteina sellaisia tapahtumia, jotka koskevat Yhtiön liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä, Ahola Transportin jälkimarkkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevia yrityksiä.